پرسش های بنیادی تولید دانش و نظریه

محققان و پژوهشگران در مسیر تولید دانش و نظریه چه مراحل و فرایندی را طی می کنند. آیا تولید دانش و نظریه قابل مدیریت است و یا امری تصادفی و متکی به نبوغ و خلاقیت افراد خاصی است؟ اگر تولید دانش و نظریه پردازی یا حداقل بخشی از آن قابل مدیریت است، شیوه مدیریت آن چگونه است؟ فرایند تولید دانش مشتمل بر چه مراحلی است؟ متغیرهای مهم و تأثیر گذار بر روند تولید دانش و نظریه پردازی کدام است؟ اگر دولت و یا یک سازمان اراده تولید دانش و نظریه نماید تحت کدام مکانیسم ها و فرایندها باید عمل کند تا به اهداف خود نائل گردد؟ کشورهای صاحب دانش و برخوردار از بیشترین نظریه پردازان تحت کدام شیوه ها و رویکردها و فرایندها عمل کرده اند؟ تجارب موفق و ناموفق تولید علم در جهان کدامند؟ نقطه عزیمت و میدان بازی تولید کنندگان دانش را چه کسانی تعین می کنند و اساساً نقش ایدئولوژی و جهان بینی در این حوزه کدام است؟ فرایند گردش دانش در جهان چگونه است؟ چرا در اشاعه دانش و نظریه های شناختی فیلتر دسترسی و عدم دسترسی وجود دارد؟ چرا برخی اطلاعات به وفور در دسترس است و برخی دیگر در حد یک گزاره هم یافت نمی شود و هر کشور آن را محرمانه تلقی می کند؟ خورانندگان و تغذیه کنندگان و منابع دانش چه ویژگی های دارند؟ چرا همه کشورهای جهان در حال حاضر و با صرف منابع  مادی و معنوی خود صرفاً تحت متاپارادایم های خاص تولید دانش می کنند و چرا در یک نگاه کل نظام تولید دانش کشورهای جهان در خدمت استکبار معرفتی و تحت سلطه فرهنگی غرب عمل می کند؟ سیستم  ها در تولید دانش چه نقشی دارند؟ نخبگان و نوابغ دارای چه نقشی در تولید دانش هستند؟ نقش دولت و رسانه ها کدام است؟کنترل مغزها و خلاقیت ها و ایده ها در تولید دانش چه سهمی دارند؟ ویژگی های کارگاه تولید دانش کدام است؟ شیوه رمزگشایی متفکران در فرایند زمان چگونه است؟ چرا بیشتر مولدان دانش و نظریه پردازان سال ها پس از وفاتشان شناخته می شوند؟ چرا افراد خلاق و صاحب اندیشه در کشورهای صاحب دانش جایگاهی والا دارند و دغدغه معاش ندارند؟ چونه مفاهیم ذهنی و کیفی و کلی متاپارادایم ها مبنای نظریه های کاربردی و الگوهای عینی قرار می گیرند؟ حلقه اتصال دهنده بنیان های اندیشه  در حوزه متاپارادایم ها و جهان بینی ها با  خط  نظریه پردازی در حوزه عمل کدام است؟ مفاهیم جهان بینی، متا پارادایم، پارادایم، مکتب و جامعه علمی با هم چه ارتباطی دارند و تفاوت و تشابه آنها در کدام متغیرها و شاخص هاست؟ نظریه ها و دانش ها چگونه نظام های اجتماعی را در عرصه های سیاسی، امنیتی، نظامی، حقوقی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی و فناوری کنترل می کند؟ قدرت و دانش چه نسبتی با هم دارند؟ نسبت دانش و ایدئولوژی چگونه است؟

/ 0 نظر / 46 بازدید